วีซ่า ทำงานออสเตรเลีย

posted on 04 Nov 2009 13:53 by loolays

     มีเรื่องดีๆ สำหรับ คนอยู่ไม่ติดที่มาฝากจ้า สำหรับเยาวชนไทยเพื่อไปท่องเที่ยวและทำงานชั่วคราวเพื่อหาประสบการณ์ในออสเตรเลีย เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-ออสเตรเลีย ของโครงการ Work and Holiday Visas เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของทั้งสองประเทศมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวได้ในแต่ละประเทศได้เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน และสามารถทำงานชั่วคราวได้ด้วย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ของเยาวชนในการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ได้ทดลองทำงานชั่วคราวในต่างประเทศ และเป็นการสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ระดับเยาวชนของทั้งไทยและออสเตรเลีย ข่าวดี ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไปจะรับถึง ปีละ 500 คนแล้วนะจ๊ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-
สัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ณ วันสมัคร


-อายุระหว่าง 18-30 ปี ณ วันสมัคร


-ไม่มีผู้ติดตาม


-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว)


-
มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ สามารถสื่อสารได้
 

หลักฐานในการสมัคร
-
สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รับรองสำเนาถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ) โดยหนังสือเดิน
ทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน


-สำเนาหลักฐานการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา (certified transcript)


-หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นภาษาอังกฤษ


-หนังสือรับรองจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพฯ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (ติดต่อที่สำนักงานโดยตรง โทร.0-2250-1950)


-หลักฐานทางการเงิน (หนังสือรับรองจากธนาคาร) ว่ามีเงินประมาณ 5,500-6,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 160,000-200,000 บาท


-ใบจองบัตรโดยสารเครื่องบิน พร้อม statement ของธนาคารรับรองว่ามีเงินเพียงพอที่จะซื้อบัตรโดยสาร (หากเป็น statement ของผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือรับรองการรับผิดชอบจากผู้ปกครอง) หรือสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตัวจริง


-หลักฐานและเอกสารการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด


-เอกสารแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น transcript ที่แสดงว่าได้มีการเรียนภาษาอังกฤษใน ระดับมหาวิทยาลัย หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 4.5)


-ค่าสมัคร (ค่าวีซ่า) 170 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ชำระโดยกรอกหมายเลขบัตรเครดิต เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่าย Global Processing Unit)


-
แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้าเป็นภาษาอังกฤษ)

 ขั้นตอนการสมัคร
1.
ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง Global Processing Unit ACT & Regional Office 3 Lonsdale Street, Braddon ACT 2612 Australia


2.หากได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อให้นำหนังสือเดินทางไปรับวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย (หากไม่ได้รับการอนุมัติ จะได้รับเงินค่าสมัครคืน)


3.ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางไปยังออสเตรเลียและหาที่พักและงานเอง โดยท่องเที่ยว สลับกับทำงาน และจะต้องทำงานกับผู้จ้างคนเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน หลังจากนั้นต้องเปลี่ยนงานหรือ เดินทางท่องเที่ยว


   ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลและ download แบบฟอร์ม 1208 สมัครโครงการนี้ได้ทางเว็บไซต์ www.immi.gov.au หรือ htttp://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf

   และต้องส่งใบสมัครดังกล่าวตรงไปยัง Global Processing Unit-GPU (ที่อยู่ : ACT & Regions Office, 3 Lonsdale Street, Braddon ACT 2612, Australia)
 

   ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ โทร.0-2643-5000 ต่อ 3034, 3039 หรือ 0-2643-5118 และที่เว็บไซต์ www.immi.gov.au ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย

   หรือสอบถามทางอีเมล์ (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่ globalprocessingact@immi.gov.au

วันหมดเขตรับสมัคร

   ปลายเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีจ้า

**ใครสนใจก็เตรียมตัวกันไว้นะ เผื่อไปเจอกันจ้า**

Comment

Comment:

Tweet